7-sinflarda ochiq dars ishlanmasi

O’ltinko’  ltumanidagi 28-maktab-internatining  ona til iva adabiyot fani o’qituvchisi

Yunusova Ma’suda Sobitovnaning 7-“A” sinfda  “Kishilik  olmoshlari”

Mavzusi bo’yicha ochiq  dars

I SH L A N M A SI

Darsning  texnologik xaritasi

Mavzu Kishilik  olmoshlari
Maqsad va vazifalar Ta’limiymaqsad: o’quvchilargakishilikolmoshlarihaqidama’lumotberish;

Tarbiyaviymaqsad : o’quvchilargao’zarohurmat ,hamkorlikvavatanparvarlikyuyg’usinisingdirish

Rivojlantiruvchimaqsad : o’quvchilarningog’zakivayozmanutqini , mustaqilvamantiqiyfikrlashqobilyatinirivojlantirish

Vazifalar:o’uvchilardamavzuganisbatanqiziqishuyg’otish , ulardamavzuasosidabilimvako’niqmalarinishaklllantirishvakengaytirish

Mavzugaoidberilgansavollarnio’quvchilartomonidanguruhholatidao’zlashtiribolishlarihamdaberilgantopshiriqlarniqaydarajadao’zlashtirganliklarininazoratqilish, ularningbilimlarinibaholash ;

Olmoshvauningturlari ,kishilikolmoshlarivaularningnutqimizdaqo’llanishivaahamiyati.

 O’quv jarayonini amalga oshirish texnoligiyasi Metod: guruhlardaishlash.

Usul: induktivta’lim.

Shakl: og’zakivayozmabayon.

Vosita :darslik, konspekt , slaydlar, texnikvositalarvatarqatmalar.

Nazorat:savol-javob .

Baholash: 5 balliktizimasosida

Kutilgan natijalar O’uvchi :Mavzuniqisqavaqtichidabarchao’quvchilartomonidano’zlashtirilishigaerishadi. O’quvchifaolliginioshiradi .O’quvchilardafanganisbatanqiziqishuyg’otadi.Birdarsdabarchao’quvchilarbaholanadi .O’quvcholartomonidandarsnimustaqilo’rganishvaunixotiradasaqlash ,boshqalargayetkazish, savolberishvasavolgajavobberishnio’rgatadi , o’quvchilarningyozmavaog’zakinutqinirivojlantiradi.

O’quvchi: Olmoshlarvauningturlari , kishilikolmoshlariyuzasidanyangibilimlarni

egallaydi ,qisqavaqtichidako’pma’lumotgaegabo’ladi.

Kilgusi rejalar O’quvchi: Pedagogiktexnologiyalarnio’zlashtirishvadarsdataklietish ,takomillashtirish , o’zustidaishlash. Pedagogikmahoratinioshirish.

O’quvchi: Mustaqilishlashnio’ganadi. O’zikriniravonqilaoladi. O’rganilganmavzuaasosidaqo’shimchamateriallarizlaydi ,hamkorlikdaishlashko’nikmasishakllanadi.

Uyga vazifa Kishilikolmoshlariqatnashtirib , “Maktabimizdagullarbayrami“ mavzusidamatntuzish.

Mavzu :Kshilik olmoshlari

O’quvchilaro’lashtirishizarurbo’ganbilim, ko’nikmalarvamalakalar :

-kishilikolmoshlaribo’yichatushunchagaegabo’lish;

-olmoshlarningma’noturlarinifarqlayolish;

-olmoshlaryuzasidano’ztushunchalarinibilldiraolish;

Darsningborishi:

1.Tashkiliyqism: sinfningvao’quvchilarningdarsgatayyorligininavbatchio’quvchilaryordamidaaniqlash.

2.Uyvazifasiniso’rab, baholash:

Darsningbuqismidao’quvchilarkichikguruhlargaajratiladi. Guruhlaruchuno’yin-musobaqashartlarie’lonqilinadi:

1.Uygaberilgantopshiriqlarijrosininazoratqilish .

2.O’yintopishmoq:

U harfemas ,so’zekan ;

Ishlariqiziqekan ;

-day, -cha qo’shimchaolsa,

Birtovushortarekan.

 

Kasb-u koriharnarsaniko’rsatish.

Kishidiqqatinio’zigatortish.

Jo’nalish ,o’rin-paytvachiqish

Kelishikdabirnharfiniorttirish.

3.Tarqatmalarbilanishlash.

1-tarqatma

Olmosh deb nimagaaytiladi ?

2-tarqatma

Olmoshningnechaturibo’ladi ?

3-tarqatma

Ko’rsatisholmoshi deb nimagaaytiladi ?

4-taratma

Ko’rsatisholmoshigaqo’shimchaqo’sholsa ,qandayo’zgarishro’yberada.

 

3.Yangimavzuningbayoni :

Darsningrejasi:

1.Kishilikolmoshlari .

2.Kishilikolmoshlariningma’nosi .

3.Kishilikolmoshlariningimlosi .

Uchshaxsdanbirigaishoraqiluvchiolmoshlarkishilikolmoshlarihisoblanadi.

So’zlovchibirinchishaxs ,tinglovchiikkinchishaxsnutqdantashqaribarchashaxs , narsa , voqea-hodisalaro’zga , ya’niuchinchishaxsifatidaqaraladi .

Men , biz birinchishaxs , sen , sizikkinchishaxs , u, ularuchinchishaxshisoblanadi. Bulardanmen ,sen , u birlik , biz , siz(-lar) , ularko’plikma’nosinibildiradi .

Ba’zanbiz ,siz , ular , birlikma’nosida ham qo’llaniladi .

Biz birlikma’nosidaqo’llanganda ,kamtorlik , bajarganishidao’zinita’kidlamaslikma’nosinibildiradi . Masalan: Meninguyimo’rniga ,Bizninguyimiz . Men g’olibchiqdimo’rniga , Biz g’olibchiqdik .

Shuningdek ,siz , ularyakkashaxsgaishoraqilib , hurmatma’nosini ham bildiradi . Masalan: Sen kuldingo’rniga ,Sizkuldingiz . U kuldio’rniga ,ularkuldilar . Sizhurmatma’nosinibildirganda ,ko’pinchako’plikma’nosiniifodalashuchununga –larqo’shiladi . Masalan: Sizlargadoimobaxtyorbo’lsin .

4.Mustahkamlash .

Darsningbuqismidaguruhlaro’rtasidao’yin-musobaqadavometadi .

Shartlar: 1.Krossvordlar ustidaishlash .

2.”Bu so’nitaniysizmi?”

3.”1 savolga 1 javob”

4.Darslikdaberilgan 52-55-mashqlar shartigako’rabajariladi.

1-slayd

 

So’z  turkumlari
 
Ot
 

Fe’l

 

Sifat

 

Son

 

Olmosh

 

Ravish

 

2-slayd

 

Shaxs Son Birlik Ko’plik
1-shaxs Men Biz
2-shaxs Sen siz
3-shaxs u U(lar)

 

 

 

 

 

3-slayd

 

Men nechunsevamanO’zbekistonni

Tuprog’inko’zimgaaylabtotiyo .

NechunVatandeyayer-u osmonni

Muqaddasatayman ,ataymantanho !

 

 

O”quvchilarushbuto;rtlikdanolmoshlarnitopib , turinianiqlaydilar .

O’quvchilardanolganbilim ,ko’nikmavamalakalarininamoyishqilishuchun “KLASTRER” usulidanfoydalanadilar .

4-slayd

                                                                        SO’Z TURKUMI
                                                                              OLMOSH
 

MUSTAQIL SO’Z TURKUM

 

 

7TA TURI BOR

 

Narsanito’g’ridan-to’g’riifodalayolmaydi

1.KO”RSATISH OLMOSHI
2.O’ZLIK OLMOSHI
 

So’zvaso’zbirikmasi , gapo’rnidaalmashinibqo’llanadi

3.KISHILIK OLMOSHI
4.SO”ROQ OLMOSHI
5.BELGILASH OLMOSHI
 

Ot , sifat , son, vaba’zan ravish o’rnidaqo’llanadi

6.BO”LISHSIZLIK OLMOSHI
7.GUMON OLMOSHI

Hikmatlarsabog’i

Fusratg’animatdir ,shohsatrlar-la,

Bezamoqchog’idirumrdaftarin.

O’quvchilargaG’afurG’ulomningyuqoridagimisralariasosidavaqtniqadrlashhaqidafikrlarbildiradilar.

5.uygavazifa: o’tilganmavzunio’rganibdarslikdagi 56-mashq shartigako’ra “Maktabimizdagullarbayrami” matntuzibkelishtopshirig’Iberiladi .

Guruhlarmusobaqasinatijasie’lonqilinadi ,o’quvchilarbaholanib , rag’batlanadi .

 

Добавить комментарий